CRITERII SPECIFICE de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material pentru elevii din LICEUL TEORETIC,,SPIRU HARET,, stabilite de Consiliul de Administraţie ,

conform Ordinului nr.5576/07.10.2011 - art.20 (1) - pe anul şcolar 2016-2017

(descarcare model cerere elevi, descarcare model cerere parinti)

 

 

   Capitolul I

Art.1. Bursele de care pot beneficia elevii sunt: burse de performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.

 

Art. 2. - (1) BURSELE DE PERFORMANTA se acorda elevilor care se incadreaza in cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor si concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului;

b) s-au calificat in loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale;

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2) Lista olimpiadelor si concursurilor naţionale, precum si lista competitiilor/concursurilor pentru care se acorda bursele de performanta menţionate la alin.(1) va fi actualizata si va fi făcută publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.

(3) Bursele de performanta obţinute in baza prevederilor alin. (1) se acorda pe perioada anului şcolar următor celui in care s-au obtinut rezultatele menţionate la alin. (1).

(4) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare intr-un semestru este mai mica de 10 si la un număr de peste 10 absente/semestru.

(5) Bursa se acorda pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii si susţinerii examenului de bacalaureat.

ACTE NECESARE:

- cerere de inscriere s

- adeverinte/diplome - copie

 

Art. 3. - (1) BURSELE DE MERIT se acorda elevilor care se incadreaza in cel puţin unul din cazurile următoare:

a) au rezultate deosebite la invatatura: au obtinut media generala de cel puţin 8,50 si nota 10 la purtare in anul şcolar anterior, respectiv in primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi in clasele de început ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional;

b) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor si concursurilor şcolare naţionale organizate de

MECTS;

c) au obtinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel naţional, organizate de MECTS.

(2) Bursele de merit obţinute in baza prevederilor alin. (1) lit. a) se acorda începând cu semestrul al ll-lea pentru elevii aflaţi in clasele de început ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional, respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflaţi in celelalte clase ale invatamantului primar, gimnazial, liceal sau profesional.

(3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit obţinute in baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuita semestrial, in funcţie de modificările intervenite in situaţia şcolara a elevilor.

(4) Lista olimpiadelor si concursurilor naţionale, precum si a competitiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizata si va fi făcută publica de MECTS, anual, pana la data de 1 octombrie.

(5) Bursele de merit obţinute in baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) se acorda pe perioada anului şcolar care urmeaza anului in care s-au obtinut rezultatele menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c).

(6) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10 si la un număr de peste 10 absente/semestru.

(7) Bursa se acorda pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii si susţinerii examenului de bacalaureat.

ACTE NECESARE:

- cerere de inscriere

- adeverinte/diplome - copie

 

Art. 4. - (1) BURSA DE STUDIU se acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie (925 RON) si care îndeplinesc simultan condiţiile: au media generala peste 7.00 si nota 10 la purtare in semestrul anterior celui in care se acorda bursa.

(2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, in funcţie de modificările intervenite in veniturile nete lunare ale familiei si in situaţia şcolara a elevilor.

(3) Bursele de studiu se acorda incepand cu semestrul al ll-lea, pentru elevii aflaţi in clasele de inceput ale invatamantului liceal respectiv incepand cu semestrul I, pentru elevii aflaţi in celelalte clase ale invatamantului liceal.

(4) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10 si la un număr de peste 10 absente/semestru.

(5) La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocaţiile, alocaţiile suplimentare si bursele), realizate de membrii familiei.

(6) Bursa se acorda pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii si susţinerii examenului de bacalaureat.

ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere

- adeverinte/taloane de pensii părinţi cu venitul net pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST

- unde nu exista venit - declaraţie notariat cu menţiunea: „pe lunile IUNIE, IULIE, AUGUST nu s-a realizat venit”

- adeverinţe frati/surori (şcoala sau facultate) cu menţiunea daca au beneficiat de bursa pe Iunie IUNIE, IULIE,

AUGUST) - copii C.l. - parinti/tutore, fraţi, surori

Art.5. In situaţia in care mai mulţi elevi îndeplinesc condiţiile de medie necesare pentru obţinerea burselor de merit si a burselor de studiu, departajarea se face ţinând seama de media generala iar daca si aceasta este egala se iau in considerare criteriile stabilite în cadrul Consiliului de administraţie al liceului.

 

Art. 6. - BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acorda elevilor, la cerere, in funcţie de situaţia materiala a familiei sau a susţinătorilor legali.

Art. 10. - (1) Bursele de ajutor social se acorda la începutul anului şcolar si sunt revizuite semestrial, in funcţie de modificările intervenite in veniturile nete lunare ale familiei.

(2) Pot păstră bursa elevii promovaţi si cu nota 10 la purtare.

Art. 7. - Bursele de ajutor social se acorda următoarelor categorii de elevi inscrisi la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat:

a) ORFANI SAU BOLNAVI de TBC si care se afla in evidenta dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenila, spondilita anchilozanta ori reumatism articular, handicap locomotor. Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere elev major/tutore legal

- copie certificat deces

- certificatului eliberat de medicul specialist si avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

 

b) BURSA DE VENIT MIC, elevi proveniţi din familii care îndeplinesc in mod cumulat următoarele condiţii:

1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 12 luni, pe membru de familie, mai mare de 50% din salariul minim net pe economie (462,50 RON);

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20.000 mp, in zonele colinare si de ses, si de 40.000 mp, in zonele montane.

3. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor depune acte doveditoare, in primele 10 zile lucratoare ale fiecărui semestru.

4. La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie, se iau in calcul toate veniturile cu caracter permanent (inclusiv alocaţiile, alocaţiile suplimentare si bursele), realizate de membrii familiei.

ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere elev major/parinte/tutore legal

- adeverinte/taloane de pensii părinţi cu venitul net pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE 2015 - AUGUST 2016)

- unde nu exista venit - declaraţie notariat cu menţiunea: „pe ultimele 12 luni nu s-a realizat venit”

- adeverinţe frati/surori (şcoala sau facultate) cu menţiunea daca au beneficiat de bursa pe ultimele 12 luni

(SEPTEMBRIE 2015 - AUGUST 2016)

- adeverinţa Primărie cu menţiunea ca nu deţin terenuri agricole - copii C.l. - parinti/tutore, fraţi, surori

Art.12. (1) Bursele sociale prevăzute la lit.a.b.c se acorda si pe perioada vacantelor şcolare.

(2) In perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare este mai mica de 10 si la un număr de peste 10 absente/semestru.

 

Art. 13. - (1) BURSA DE VENIT MIC - OCAZIONALA, se poate acorda o data pe an, si elevilor de la cursurile cu frecventa din invatamantul preuniversitar de stat, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie nu depasesc 75% din salariul minim net pe economie (693,75 RON).

(2) Acordarea bursei de ajutor social ocazional se face pe baza documentelor doveditoare ale veniturilor, prevăzute la bursele de venit mic.

(3) Cuantumul bursei de ajutor social ocazional trebuie sa fie cel puţin egal cu cuantumul lunar al bursei de ajutor social.

ACTE NECESARE:

- cerere de înscriere elev major/parinte/tutore legal

- adeverinte/taloane de pensii părinţi cu venitul net pe ultimele 12 luni (SEPTEMBRIE 2015- AUGUST 2016)

- unde nu exista venit - declaraţie notariat cu menţiunea: „pe ultimele 12 luni nu s-a realizat venit”

- adeverinţe frati/surori (şcoala sau facultate) cu menţiunea daca au beneficiat de bursa pe ultimele 12 luni

(SEPTEMBRIE 2015- AUGUST 2016)

- adeverinţa Primărie cu menţiunea ca nu deţin terenuri agricole

- copii C.l. - parinti/tutore, fraţi, surori

Art. 14. - Bursele se acorda in fiecare an şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii si susţinerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării profesionale si pe perioada pregătirii practice.

Art. 15. - (1) Un elev nu poate primi doua burse simultan, dar are dreptul sa opteze pentru cea cu valoare mai mare sau care se acorda pentru o mai mare perioada de timp.

(2) Prin excepţie de la alin. (1), elevii care beneficiază de burse de studiu pot primi si burse de performanta sau burse de merit.

(3) Elevii care se incadreaza in prevederile alin. (2) si care au dreptul sa primească atat bursa de performanta, cat si bursa de merit, trebuie sa opteze pentru una din acestea, putând sa o aleaga pe cea cu valoare mai mare sau acordata pentru o perioada de timp mai mare.

Art. 16. - Bursele de ajutor social se acorda si pe perioada vacantelor şcolare pentru elevii prevăzuţi la art. 9, in următoarele situaţii:

a) elevilor care au promovat anul şcolar sau celor care la sfârşitul anului şcolar sunt corigenţi la o singhira disciplina de invatamant si au media anuala 10 la purtare;

b) absolventilor invatamantului gimnazial care fac dovada ca au fost admişi in liceu/invatamant profesional, cursuri cu frecventa, intr-o unitate de invatamant preuniversitar de stat;

c) elevilor declaraţi repetenţi din motive medicale, dovedite prin documente medicale.

Art. 17. - (1) Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual in consiliile de administraţie ale unităţilor de invatamant, in limitele fondurilor repartizate si in raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activitatilor şcolare.

(2) Nu pot constitui criterii de acordare/neacordare a burselor: religia, rasa, sexul, apartenenţa politica a elevului sau a familiei acestuia, apartenenţa la organizaţii legal constituite, studiile efectuate in străinătate, precum si accesul la burse din alte surse.

 

DIRECTOR,

PROF. CAZANEL ADRIANA

 

Elevii Liceului Teoretic Spiru Haret (care au de primit burse, abonamente, bani de liceu etc) sunt rugati sa-si deschida conturi de CARD pe numele lor (cei din clasa a IX-a trebuie sa se prezinta la unitatea bancara cu parintii).

 

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

Administratori:

Daniel Cojocaru

mobil: 0745275380

Petru Cernat

mobil: 0745157181

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017