CRITERII DE ACORDARE A BURSELOR ÎN ANUL ŞCOLAR 2020-2021

CITITŢI CU ATENŢIE ORDINUL NR. 5576/2011

 

 

(descarcare model cerere elevi, descarcare model cerere parinti)

 

 

 I. BURSELE DE PERFORMANŢĂ se acordă elevilor care:

a. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor si concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2019-2020;

b. s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.C. T.S. pentru competiţiile internaţionale în anul şcolar 2019 - 2020;

c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural - artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2019 - 2020.

Modalitatea de acordare:

Bursele de performanţă se acordă pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele la menţionate la ( I a,b,c).

Bursele de performanţă se acordă în ordine, ţinând seama de următoarele criterii, în limita numărului de burse aprobat Consiliul Local Moinești;

• Elevilor care au obţinut premiul I, II, III la etapele naţionale ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C.T.S;

• Elevilor care s-au calificat în loturile de pregătire organizate de M.E.C.T.S;

• Elevilor care au obţinut locul I, II, III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural- artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.T.S;

Notă:

Elevii pot pierde bursa dacă nota la purtare într-un semestru este mai mică de 10.

ACTE NECESARE LA DOSAR:

1.Cererea elevului

2.Copie xerox după diploma obţinută la faza naţională

3.Copie carte de identitate elev

4.Dosar

 

II. BURSELE DE MERIT elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare:

a. au rezultate deosebite la învăţătură: au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 (pentru elevii claselor  a X-a, a Xl-a şi a XlI-a) sau sfârşitul semestrului 1  2020-2021 ( pentru elevii claselor  a IX-a, a X-a, a Xl-a şi a Xll-a);

b. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor şi concursurilor şcolare naţionale organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2019-2020;

c. au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural- artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.T.S. în anul şcolar 2019-2020.

Modalitatea de acordare:

Bursele de merit se acordă în ordine:

• Elevilor care au obţinut premiul I,II, III la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare naţionale, organizate de M.E.C.T.S;

• Elevilor care au obţinut premiul I, II, III la etapele judeţene ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau caracter tehnico-ştiinţific, de nivel naţional, organizate de M.E.C.T.S;

• Elevilor care au obţinut media generală de cel puţin 8,50 şi nota 10 la purtare la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 / sfârşitul semestrului I an şcolar 2020-2021(pentru semestrul al II- lea);

ELEVII POT PIERDE BURSA DACĂ NOTA LA PURTARE ESTE MAI MICĂ DE 10.

BURSELE DE MERIT SE ACORDĂ ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al ll-lea PENTRU ELEVII AFLAŢI ÎN CLASELE DE ÎNCEPUT ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL (cls. a IX-a), RESPECTIV ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL I, PENTRU ELEVII DIN CELELALTE CLASE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL (X. XI, XII)

LISTA ELEVILOR CARE BENEFICIAZĂ DE BURSE DE MERIT, ESTE REVIZUITĂ SEMESTRIAL, ÎN FUNCŢIE DE MODIFICĂRILE INTERVENITE ÎN SITUAŢIA ŞCOLARĂ A ELEVILOR.

BURSELE DE MERIT OBŢINUTE ÎN BAZA (alin. II , lit. b şi c), SE ACORDĂ PE PERIOADA ANULUI ŞCOLAR CARE URMEAZĂ ANULUI ÎN CARE S-AU OBŢINUT REZULTATELE MENŢIONATE.

ELEVII DIN CLASA a IX-a, CARE AU OBŢINUT REZULTATELE MENŢIONATE LA PUNCTUL „b" SAU

„c", DEPUN CERERE ŞI COPIE DUPĂ DIPLOMA OBŢINUTĂ.

În caz de egalitate, Consiliul de administraţie stabileşte criteriile de departajare a elevilor.

ACTE NECESARE LA DOSAR:

1.Cererea elevului

2.Copie xerox după diploma obţinută la etapa judeţeană

3.Copie carte identitate elev

4.Dosar

 

III. BURSELE DE STUDIU se acordă elevilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a. au media generală peste 7,00 şi nota 10 purtare la sfârşitul semestrului al II-lea an şcolar 2019/-2020 (clasele  a X-a, a XI-a şi a XII-a), pentru semestrul I an şcolar 2020-2021;

b. au un venit lunar mediu net pe membru de familie pe ultimele trei luni anterioare depunerii dosarului cel mult egal cu salariul minim  pe economie .

 

CITITŢI CU ATENŢIE ORDINUL NR. 5576/2011

VENITUL NET PE CELE 3 LUNI NU TREBUIE SĂ DEPĂŞEASCĂ 1386 net LEI / MEMBRU DE FAMILIE

(PENTRU SEMESTRUL I)

Modalitatea de acordare:

1. Ordine crescătoare a veniturilor;

2. Media generală la sfârşitul  anului şcolar 2019-2020 (pentru semestrul I an şcolar 2020-2021)

3. Media generală la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2020-2021 (pentru semestrul al ll-lea an şcolar 2020-2021)

ACTE NECESARE: Bursele de studiu se acordă la cerere, iar dosarul trebuie să conţină:

• Cerere

• Copia actului de identitate al elevului

• Copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi surori

 • Acte doveditoare în original privind veniturile cu caracter permanent ale membrilor familiei pe ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului (iunie, iulie şi august 2020 semestrul l), (  februarie 2021, martie 2021, aprilie 2021 semestrul al ll-lea) inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii.

Dacă unul dintre părinţi/ambii nu lucrează depun declaraţie notarială că în lunile ( IUNIE, IULIE, AUGUST 2020 semestrul I), (FEBRUARIE 2021, MARTIE 2021, APRILIE 2021 semestrul al II-lea) nu au realizat nici un venit.

• BURSELE DE STUDIU SE ACORDĂ ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL al II-lea PENTRU ELEVII AFLAŢI ÎN CLASELE DE ÎNCEPUT ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI  LICEAL (cls.a IX-a), RESPECTIV ÎNCEPÂND CU SEMESTRUL I, PENTRU ELEVII DIN CELELALTE CLASE ALE ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL ( X, XI, XII)

Notă: Bursele de studiu vor fi revizuite semestrial, în funcţie de modificările intervenite în veniturile familiei şi situaţia şcolară a elevilor.

 

BURSELE DE AJUTOR SOCIAL se acordă elevilor care se încadrează în una din următoarele categorii:

a. ORFANI SAU BOLNAVI de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatită cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor.

b. ELEVI DIN MEDIUL RURAL , care sunt şcolarizaţi într-o altă localitate, întrucât nu au posibilitatea să studieze într-o unitate de învăţământ din localitatea de domiciliu;

c. ELEVI PROVENIŢI DIN FAMILII CARE ÎNDEPLINESC CUMULATIV URMĂTOARELE CONDIŢII:

1. nu realizează un venit net mediu lunar pe membru de familie, pe ultimele 12 luni , mai mare de 50% din salariul minim net pe economie. (693 LEI)

2. nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.

ACTE NECESARE PENTRU :

1.Orfani

• cerere;

• copia certificatului de naştere sau a actului de identitate a elevului;

• copii ale certificatului/certificatelor de deces;

• copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi surori

• anchetă socială

• acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii (veniturile din perioada septembrie 2019 - august 2020 sem. I, respectiv  perioada mai 2020- aprilie 2021 sem.II);

Dacă părintele supravieţuitor nu lucrează depune declaraţie notarială că în utimele trei luni anterioare depunerii cererii nu a realizat nici un venit. Venitul nu trebuie să depăşească suma de 693 lei.

• dosar .

 

2. Bolnavi de TBC şi care se află în evidenţa dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbţie grave, insuficienţe renale cronice, astm bronşic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronică, glaucom, miopie gravă, boli imunologice sau infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA, sau care suferă de poliartrita juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor: Acordarea burselor pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist şi avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar;

• Cerere;

• Copia actului de identitate al elevului;

• Certificat medical.

În semestrul al II-lea , an şcolar 2020-2021, se depune numai o cerere de solicitare a bursei.

 

ACTE NECESARE PENTRU BURSE SOCIALE DE LA PUNCTELE b şi c

• cerere;

• copia actului de identitate a elevului sau a certificatului de naştere pentru elevii care au vârsta sub 14 ani; copii xerox certificate de naştere sau acte de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, adeverinţă de la şcoală/universitate pentru fraţi surori

• ancheta socială

• acte doveditoare în original privind veniturile nete pe ultimele 12 luni anterioare depunerii dosarului, inclusiv alocaţia suplimentară pentru copii (veniturile din perioada septembrie 2019 - august 2020 respectiv  perioada mai 2020- aprilie 2021);

• Venitul nu trebuie să depăşească suma de 693 lei.

• nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţă mai mare de 20.000 m2 în zonele colinare şi de şes, şi de 40.000 m2 în zonele montane.

• dosar.

• declaraţie notarială daca unul/ambii părinţi nu sunt încadraţi în muncă, nu primesc retribuţii sociale, nu primesc ajutor de şomaj, nu primesc nici un fel de pensie.

• CITITŢI CU A TENŢIE ORDINUL NR. 5576/2011

 

 

DIRECTOR,

PROF. CAZANEL ADRIANA

 

Elevii Liceului Teoretic Spiru Haret (care au de primit burse, abonamente, bani de liceu etc) sunt rugati sa-si deschida conturi de CARD pe numele lor (cei din clasa a IX-a trebuie sa se prezinta la unitatea bancara cu parintii).

 

 

 

 

 

 

Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinești

Adresa: str.Vasile Alecsandri, nr.10, loc.Moinești, jud.Bacău

©copyright Liceul Teoretic "Spiru Haret" Moinesti 2017